БОЭТ-ийн захиргаа

Covid19-ийн халдварын улаан бүсэд үүрэг гүйцэтгэж буй эмч мэргэжилтнүүдээ танилцуулж байна.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа