БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА

Дэлхий нийтийг хамраад буй цар тахалын энэ үед Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвөөр үйлчлүүлж буй үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдлыг ханган, хөл хорио халдвар хамгааллын дэглэмийг мөрдүүлэх, тэднийг аливаа өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөний нягтралыг бууруулах, эрүүл мэндээ хамгаалах эрх, үүргийг тайлбарлан ойлгуулах зорилгоор “Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал” арга хэмжээг амбулаторийн тасгаас зохион байгуулж байна. Төлөвлөгөөний дагуу үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлтийг сонсон, холбогдох тасаг, нэгжийн дарга эрхлэгч нарт уламжлан шийдвэрлүүлж, эрүүл мэндээ хэрхэн хамгаалах талаар зөвлөмж тараан, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллаж байна.

  

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
“БЭЛГИЙН БОЛОН НҮЭМ – ИЙН ЦОГЦ ТУСЛАМЖ, ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ” сэдэвт  сургалт боллоо.
БОЭТ-ийн гадна орчны халдваргүйтгэл
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа