БОЭТ-ийн захиргаа

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ  ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ АЯНЫ ТАЙЛАН 2018.12.09
БОЭТ-ийн захиргаа
МЭНДЧИЛГЭЭ
БОЭТ-ийн гадна орчны халдваргүйтгэл
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ нь 11-р сарын 1-ээс 40, 45, 50, 55, 60, 65 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэх үзлэг оношлогоо шинжилгээг хийж эхэлнэ.
БОЭТ-ийн захиргаа
ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
УРИЛГА
ЦАХИМ ШИНЭ ЖИЛ-2020
БОЭТ-ийн захиргаа