БОЭТ-ийн захиргаа

Бид Хөдөлмөр зохицуулалтаар /групп/-д орж байгаа ард иргэдэд ЭМСайдын 2019 oны  406 дугаар тушаалын 2-р хавсралт Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийн ес зүйн хэм хэмжээ, Үйлчлүүлэгчийн эрх, үүргийн тухай мэдээлэл хийлээ. Ард иргэд эрхээ мэддэг ч Үүргээ ухамсарлахгүй тал байдаг шүү. Эмнэлгийн ажилтантай хүндэтгэлгүй хандах, оочир дараалал, бусдын эрхийг хүндэтгэхгүй байх гээд ачаалал, стресс үүсгэдэг шүү. Бидний энэ үйл ажиллагааг дэмжиж үргэлжлүүлж давалгаалаарай манайхан...

  

  

 

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Сургалтын албанаас
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
ЦАХИМ ШИНЭ ЖИЛ-2020
ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ  ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ АЯНЫ ТАЙЛАН 2018.12.09