БОЭТ-ийн захиргаа

Бид Хөдөлмөр зохицуулалтаар /групп/-д орж байгаа ард иргэдэд ЭМСайдын 2019 oны  406 дугаар тушаалын 2-р хавсралт Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийн ес зүйн хэм хэмжээ, Үйлчлүүлэгчийн эрх, үүргийн тухай мэдээлэл хийлээ. Ард иргэд эрхээ мэддэг ч Үүргээ ухамсарлахгүй тал байдаг шүү. Эмнэлгийн ажилтантай хүндэтгэлгүй хандах, оочир дараалал, бусдын эрхийг хүндэтгэхгүй байх гээд ачаалал, стресс үүсгэдэг шүү. Бидний энэ үйл ажиллагааг дэмжиж үргэлжлүүлж давалгаалаарай манайхан...

  

  

 

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
сувилахуйн албанаас
БОЭТ-ийн захиргаа
ХОВД АЙМГИЙН ЭМНДХЭЛТЭС БОЭТ, ЭМГ ХАМТРАН НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
УРИЛГА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА