БОЭТ-ийн ҮЭ-ийн хорооны хурал боллоо.

БОЭТ-ийн ҮЭ-ийн хорооны дарга сонгох хурал болж нийт 192 хүн оролцож 5 хүн нэр дэвшиж 
Я.Бямбадорж - 70
Д.Цэрэнбадам -38
Батсүрэн -30
Мажигсүрэн - 34

Лүнчулуун -20 санал өгч ҮЭ-ийн даргаар Я.Бямбадорж сонгогдлоо.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
УРИАЛГА
СҮРЬЕЭГИЙН ТАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Сувилагчийн баярыг угтаж Онол практикийн бага хурал боллоо.
чанарын албанаас
Баруун бүсийн Эмгэг судлалын техникчдын сургалт зохион байгуулагдаж байна.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа