Умай хүзүүний ирт илэрүүлгийн зайн оношилгоо

2017 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн Умайн хүзүүний ирт илэрүүлгийн зайн оношилгоо, Солонгосын ХВА эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн эмнэлэгтэй хамтын ажиллагаатай зайн сургалтыг нийт 14 удаа сургалтанд хамрагдсан эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн давхардсан тоо 82

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ нь 11-р сарын 1-ээс 40, 45, 50, 55, 60, 65 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэх үзлэг оношлогоо шинжилгээг хийж эхэлнэ.
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
Цаг үеийн мэдээ
БОЭТ-ийн захиргаа
Баруун бүсийн Эмгэг судлалын техникчдын сургалт зохион байгуулагдаж байна.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа