Умай хүзүүний ирт илэрүүлгийн зайн оношилгоо

2017 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн Умайн хүзүүний ирт илэрүүлгийн зайн оношилгоо, Солонгосын ХВА эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн эмнэлэгтэй хамтын ажиллагаатай зайн сургалтыг нийт 14 удаа сургалтанд хамрагдсан эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн давхардсан тоо 82

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Олон улсын хуралд оролцуулах тухай
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Сургалтын албанаас
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Цаг үеийн мэдээ
БОЭТ-ийн захиргаа