Умай хүзүүний ирт илэрүүлгийн зайн оношилгоо

2017 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн Умайн хүзүүний ирт илэрүүлгийн зайн оношилгоо, Солонгосын ХВА эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн эмнэлэгтэй хамтын ажиллагаатай зайн сургалтыг нийт 14 удаа сургалтанд хамрагдсан эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн давхардсан тоо 82

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ захиргаа
Бельгийн төсөл
БОЭТ захиргаа
БОЭТ захиргаа
Мэндчилгээ
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн авто парк
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА