он сар өдөр  тушаалын дугаар  тушаалын тайлбар татах / харах
2015.01.05 Б/01  ажилд авах тухай татах
2015.01.05 Б/02 нэмэгдэл сувилагчаар томилох тухай         татах
2015.01.05 Б/03  хавсран ажилласны нэмэгдлийг хасах тухай татах
2015.01.12 Б/04  ажлаас чөлөөлөх тухай татах
2015.01.05 Б/05  жирэмсэн эхийн чөлөө олгох тухай татах
2015.01.05 Б/06  өөр ажилд шилжүүлэн томилох тухай татах
2015.01.05 Б/07 Хавсруулан ажиллуулах тухай татах
2015.01.05 Б/08   түр ажилд томилох тухай татах
2015.01.05 Б/09 ажилд томилох тухай татах
2015.01.08 Б/10 ажилд түр томилох тухай татах
2015.01.15 Б/11  цалингүй чөлөө олгох тухай татах
2015.01.20 Б/12  нэмэгдэл сувилагчийн ажлаас чөлөөлөх тухай татах
2015.01.30 Б/13  ажлаас чөлөөлөх тухай татах
2015.01.30 Б/14 Ээлжийн амралт олгох тухай татах
2015.02.02 Б/14   эрхлэгчийн ажлаас чөлөөлөх тухай татах
2015.02.02 Б/15   түр ажлаас чөлөөлөх тухай татах
2015.02.02 Б/16  Нэмэгдэл сувилагч нарыг түр ажлаас чөлөөлөх тухай татах
2015.02.02  Б/17   ажилд түр томилох тухай татах
2015.02.02  Б/18 Хавсруулан ажиллуулах тухай татах
2015.02.02  Б/19  Хавсран ажилласны нэмэгдэлийг хасах тухай татах
2015.02.02  Б/20  ажилд томилох тухай татах
2015.02.02  Б/21  ажилд авах тухай татах
2015.02.03  Б/22 Өөр ажилд шилжүүлэн томилох тухай татах
2015.02.09  Б/23  Ажилд авах тухай татах
2015.02.09  Б/24  цалингүй чөлөө олгох тухай татах
2015.02.09  Б/25   цалингүй чөлөө олгох тухай татах
2015.03.02  Б/26   ажилд томилох тухай татах
2015.03.02  Б/26  ажлаас түр чөлөөлөх тушаал татах
2015.03.02  Б/27 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай татах
2015.03.13  Б/29 Хавсран ажиллаж байсан нэмэгдэлийг хасах тухай татах
2015.03.16  Б/30  жирэмсний амралт олгох тухай татах
2015.03.16  Б/31 Хэвийн бус нөхцөлийн нэмэгдэл олгох тухай татах
2015.03.16  Б/32  Өөр ажилд шилжүүлэн томилох тухай татах
2015.03.16  Б/33 Хавсруулан ажиллуулах тухай татах
2015.03.16  Б/34  Ажилд түр томилох тухай татах
2015.03.16  Б/35  Цалингийн шатлал тогтоох тухай татах
2015.03.16  Б/36  Тасгийн эрхлэгчээс чөлөөлөх тухай татах
2015.03.16  Б/37 Хөрөнгө зарцуулах тухай татах
2015.03.16  Б/38  Урамшуулал олгох тухай татах
2015.03.16  Б/39  Буцалтгүй тусламж олгох тухай татах
2015.03.16  Б/40  Ээлжийн амралт олгох тухай татах
2015.03.16  Б/40  Ажлаас чөлөөлөх тухай татах
2015.04.02  Б/41  Ажилд түр томилох тухай татах
2015.04.14  Б/42  Ажлаас чөлөөлөх тухай татах
2015.04.20  Б/43  Ажлаас чөлөөлөх тухай татах
2015.04.20  Б/44 Ахлах сувилагчаар томилох тухай татах
2015 04.20  Б/45 Цалингийн шатлал ахиулах тухай татах
2015.04.20  Б/46 Цалингийн шатлал ахиулах тухай татах
2015.04.20  Б/47 Жирэмсний амралт олгох тухай татах
2015.04.20  Б/48  Цалингүй чөлөө олгох тухай татах
2015.04.20  Б/49 Түр ажлаас чөлөөлөх тухай татах
2015.04.20  Б/50  Буцалтгүй тусламж олгох тухай татах
2015.04.20  Б/51  Урамшуулал олгох тухай татах
2015.04.22  Б/52  Хавсран ажиллаж байсаны нэмэгдэл хасах тухай татах
2015.04.22  Б/53  Хавсруулан ажиллуулах тухай татах
2015.04.22 Б/53 Хавсруулан ажиллуулах тухай татах
2015.04.22  Б/55 Өөр ажилд шилжүүлэн томилох тухай татах
2015.04.22  Б/56  Илүү цагийн хөлс олгох тухай татах
2015.04.22  Б/57 Ээлжийн амралт олгох тухай татах
2015.04.29  Б/58 Гэрээгээр ажиллуулах тухай татах
2015.05.08  Б/59  Ажлын зохицуулалт хийх тухай татах
2015.05.18  Б/60 Хавсруулан ажиллуулах тухай татах
2015.05.18  Б/61  Ажилд түр томилох тухай татах
2015.05.18  Б/62  Ажилд томилох тухай татах
2015.05.18  Б/63  Жирэмсний амралт олгох тухай татах
2015.05.18  Б/64  Цалингийн шатлал ахиулах тухай татах
2015.05.18  Б/65  Буцалтгүй тусламж олгох тухай татах
2015.05.20  Б/66  Ажилд авах тухай татах
 2015.05.20  Б/67  Зэргийн нэмэгдэл олгох тухай татах
2015.05.20  Б/68  Хавсран ажилласны нэмэгдэлийг хасах тухай татах
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Сонгон шалгаруулах хороо 
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа