МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, СТАТИСТИКИЙН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

·         Телемдедицийн үйлчилгээ хариуцсан инженер, МТСА-ны дарга -1

·         Сүлжээний аюулгүй байдал хариуцсан инженер -1

·         Программ хангамж хариуцсан инженер-1

·         Өгөгдлийн сангийн аюулгүй байдал хариуцсан инженер-1

·        4 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ:

  • Нээлттэй
  • Шуурхай
  • Санаачлагатай
  • Тогтмол
  • Хүртээмжтэй
  • Эргэх холбоотой
  • Тэгш оролцоотой
  • Дүрэм, журмын хүрээнд 

АЛСЫН ХАРАА:

Мэдээлэл, харилцаа холбооны дэвшилтэт технологийг ашиглан хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран хүн амд тэгш хүртээмжтэй, чанартай, аюулгүй, шуурхай хүргэж, эмнэлгийн шатлал бүрд хүлээгдлийг бууруулахад харилцаа холбооны дэвшилтэт технологийг ашиглах, эмч эмнэлгийн ажилчдыг онлайн сургалт, онлайн хурал зөвлөгөөн, онлайнаар лиценз сунгуулах шалгалт өгөх орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэнээр цалин багатай эмч ажилчдыг байнгын улаанбаатар хотруу явах зардлыг багасган, эдийн засгийн үр ашигтай гэх мэт  бүх талын  орчин бүрдүүлэхэд МТСА-ны зорилго оршино.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАХИМ ЭМНЭЛГИЙГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХЭД  ДАРААХЬ ЗОРИЛТУУДЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.

1.      Мэдээлэл технологийн хүний нөөцийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

2.      Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах

3.      Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийг бууруулах, цахим мэдээллийн тогтолцоог орон нутагтаа өргөжүүлэх

4.      Цахим эмнэлэг болоход дэвшилтэт технологийг ашилах, иргэдэд эрүүл мэндийн боловсролыг цахимаар хүргэх нөхцлийг хангах

5.      Цахим эрүүл мэндийн тогтолцоог хөгжүүлэх хүчин зүйлийг бүрдүүлэх

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

Сэрэмжлүүлэг
Зөрчлийн тухай хуулиар Аймгийн прокурорын газрын хяналтын газрын прлкурор Т.Жавхлантөгс, Албан хэрэг хөтөлтөөр бичиг хэрэг Г.Отгонцоож на
БОЭТ-ийн захиргаа
Ховд аймгийн БОЭТ-ийн “ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ АЖИЛЛАХ НЬ” үзүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа.
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Сувилахуйн албанаас
Сувилагчийн баярыг угтаж Онол практикийн бага хурал боллоо.
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА