Хүний нөөцийн алба

         БОЭТ-ийн хүний нөөцийн алба нь салбарын хүний нөөцийн бодлоготой уялдуулан байгууллагын хүний нөөцийн удирдлагын болон хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хүний нөөцийн төлөвлөлт, сургалт, бүтэц, бүрэлдэхүүн, байршлын хувиарлалтыг зөв зохицуулах, удирдлага зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох хэрэгцээнд тулгуурлан шаардлага хангахуйц мэдлэг, ур чадвар бүхий ажилтныг зөв албан тушаалд зөв байршуулах, үр дүнтэй ажиллуулах, хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх, байгууллагын үнэт зүйл болох эмч сайжруулах, тэдний нийгмийн баталгааг хангах зорилготой.

БОЭТ нь 22 үзлэг оношилгооны кабинеттэй, 19 тасагтай, 258 ортой ажиллаж байна.

Их эмч -88

Сувилагч, тусгай мэргэжилтэн-193

Бусад ажилтан-81  үүнээс:

  • АУ-ны доктор -2
  • Клиникийн профессор -11
  • Тэргүүлэх зэрэгтэй эмч-6
  • Ахлах зэргийн эмч-9
  • Тэргүүлэх зэрэгтэй сувилагч-14
  • Ахлах зэрэгтэй сувилагч-65 байна.

Нийт эмч нарын 88 буюу 79 хувь нь мэргэшсэн,9 ерөнхий мэргэжил 53 буюу 56,2 нь төрөлжсөн нарийн мэргэжил эзэмшсэн байна.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа