Төсвийн гүйцэтгэл

2015 оны Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын сарын мэдээ өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй сарын мэдээ
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 3 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 1 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 4 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 2 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 5 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 3 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 6 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 4 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 7 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 5 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 8 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 6 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 9 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 7 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 10 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 8 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 11 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 9 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 12 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 10 сар
  өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 11 сар
  өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 12 сар
2016 он төсвийн гүйцэтгэл
2016 он Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 1 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 1 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 2 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 2 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 3 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 3 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 4 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 4 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 5 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 5 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 6 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 6 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 7 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 7 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 8 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 8 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 9 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 9 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 10 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 10 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 11 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 11 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 12 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 12 сар

2017 оны Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын сарын мэдээ өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй сарын мэдээ
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 1 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 1 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 2 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 2 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 3 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 3 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 4 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 4 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 5 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 5 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 6 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 6 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 7 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 7 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 8 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 8 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 9 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 9 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 10 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 10 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 11 сар  өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 11 сар
Төсвийн гүйцэтгэл зарлагын 12 сар өглөгийн, авлагын дэлгэрэнгүй 12 сар
 

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

Олон улсын хуралд оролцуулах тухай
Бельгийн төсөл
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
Сургалтын албанаас
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
Мэндчилгээ
БОЭТ-ийн хамт олон Ахмад буурлуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ.
сувилахуйн албанаас