эм зүйн алба

2016 ОНЫ ЭМ ЗҮЙН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

Эм зүйн алба нь:

 • Эрхлэгч-1
 • Эм зүйч-4
 • Эм найруулагч -3
 • Үйлчлэгч-1 гэсэн орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Зорилго : Эм зүйн тусламж үйлчилгээг тасралтгүй жигд хүртээмжтэй хүргэх,ЭМТҮХ халдвар хамгааллыг  сайжруулахад оршино.

Зорилт:1.Эм зүйн тусламж үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй хүргэх  

 • Эмийн сангийн MNS 5260:2015 стандартын дагуу анхан шатны бүртгэл маягтыг шинэчлэн хөтлөх
 • Мансууруулах, сэтгэц нөлөөт эмийн тайлан жорын зарцуулалтыг сайжруулах \2015 оны 68 тоот тушаал\
 • Эмийн талаарх мэдээдэл сургалт сурталчилгааг  сайжруулах
 • Тендерээр  ирж байгаа эмийн хэрэглээ,нийлүүлэлт, зарцуулалтанд хяналт тавих
 • Ажилчдыг ажлын дэвтэртэй болгох
 • Жор бичилтийг сайжруулах талаар  ажил зохион байгуулах
 • Эм зүйн тасгийн дотоод хяналтыг сайжруулах
 • Эм зүйн мэргэжилтний ёс зүйн харилцаа хандлагын  талаар судалгаа авч дүгнэлт хийн ажиллах
 • Ард иргэд хэвтэн эмчлүүлэгчдэд *Эмийн зохистой хэрэглээ*-нйи сургалт зохион байгуулах
 • *Антибиотикын зохистой хэрэглээ*-г төлөвшүүлэх аян зохион байгуулах
 • 2017 оны Эмийн тендерийн эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуурын захиасыг боловсруулах

2016 онд БОЭТ-н эмийн төсөв 1,122,309,000 төгрөгөөр батлагдсан. МУ-н сангийн яамнаас худалдан авах ажиллагааны тендер бие даан явуулах эрх авч эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуурын нээлттэй тендерийн шалгаруулалт нийт эмийн төсвийн 80% -д 972,896,750 төгрөгөөр зарласан\тасаг нэгж тус бүрийн эмч,сувилагч нараас авсан бодит захиалга 1,153,000,000 төгрөг болж байснаас тансан захиалга 972,896,750 төгрөг\ .ЭМГ-с хамааралгүй тасаг нэгжийн захиалганд үндэслэн эм,эмнэлэгийн хэрэгслийн захиалгыг шинэчлэн эмийн нэр төрөл ангилалаар жижиглэн боловсруулж 36 багцаар худалдан авах ажиллагааны тендерийн хуулийн дагуу шалгаруулалт явагдсан. Үүнд нийт 21 компаниас үнийн санал ирсэн үүнээс үнэлгээний хорооны гишүүд хуулийн дагуу шалгаруулалт үнэлгээ хийж 14 компани шалгарч гэрээ байгуулсан.

БОЭТ-н НТШ -2 дараах журамын дагуу зохион байгуулсан.

 Тендер шалгаруулалтыг яуулсан журам: Т.Б.О.Н.Ө.Х.Б.А.Ү.Х.А-Тухай хуулийн дагуу

Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт:

1.эрх бүхий эсэх   \тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ болон Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 2.гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай эсэх \ТОӨЗ 18.2\

3.тендерийн баталгаа

4.тендерийн баримт бичгийн үндсэн шаардлага хангах                          

5.сүүлийн 2 жилийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх                         

          6.сүүлийн 3 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын мэдээлэл,гүйцэтгэлийн тайлан

 

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн ҮЭ-ийн хорооны хурал боллоо.
Ховд аймгийн “Хөгжлийн төлөө” сангаас
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
ЭМГЭНЭЛ
Захирлын мэндчилгээ
БОЭТ-ийн захиргаа