•Монгол улсад Люксембургийн Засгийн газар, НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн дэмжлэгтэйгээр “Эх нярайн тусламжинд зайн оношлогооны дэмжлэг үзүүлэх” төсөл 2007 оноос эхлэн хэрэгжиж байгаа бөгөөд тус төслийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь телемедицин буюу зайн оношилгооны технологийг ашиглан алслагдсан орон нутгаас яаралтай тохиолдолд болон хүнд өвчтөнд онош бататгах, эмнэлзүйн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр төрөлжсөн мэргэжлийн төвийн эмч, мэргэжилтнээс зөвлөгөө авах үйл ажиллагаанд чиглэгдэж байна.

•Энэхүү телемедициний зөвлөгөөний үр дүнд орон нутгаас төв рүү шилжүүлэх өвчтөний тоо цөөрч, алсын дуудлага хүлээн авч эмнэлгийн тусламж үзүүлэх зардал багасч, орон нутагт ажиллаж байгаа эмч мэргэжилтний чадавхи сайжирч байна.

ЗУРАГТ МЭДЭЭ

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ захиргаа
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ захиргаа
БОЭТ-ИЙН ЗАХИРГАА
БОЭТ-ийн захиргаа
БОЭТ-ийн захиргаа
2019 оны 09 сарын 20-22-ны өдрүүдэд Хаан банкны харилцагч байгууллагуудын дунд ар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулагдлаа.